Στις 25 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 14:00 έως 15:00 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέμα:
Λήψη αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου το Σώμα να εκφράσει τη ρητή και κατηγορηματική αντίθεσή του στην επικείμενη μεταφορά των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ από το Άργος στο Ναύπλιο, όπου, κατά τρόπο απαράδεκτο, προβλέπεται να γίνει η έδρα της Τοπικής Διεύθυνσης Αργολίδας (ΕΦΚΑ) – εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

Ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα συνίσταται στο ότι, επίκειται η άμεση μεταφορά του ΕΦΚΑ από το Άργος στο Ναύπλιο, όπου προβλέπεται να γίνει έδρα της Τοπικής Δ/νσης Αργολίδας και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να συζητηθεί το εν λόγω θέμα σε τακτική συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος