Σας προσκαλούμε την 30η του μηνός Aυγούστου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:30 εως 10:30 σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ , (μέσω τηλεφώνου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄)

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και σε συνδυασμό με την εγκύκλιο αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021, με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1 ο : «Προσωρινή έγκριση ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ σε αγροτεμάχιο για νέο κτίριο, με
δραστηριότητα «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ–ΨΥΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ» της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΡΟΥΖΑ ΜΟΝ.ΙΚΕ, εκτός του οικισμού Δαλαμανάρας,
θέση «ΤΣΑΚΩΝΟΥ» του Δήμου Αργους-Μυκηνών και επί δημοτικής οδού».
ΘΕΜΑ 2 ο : « Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος-Διέλευση αγωγού άρδευσης σε
δημοτική οδό προς Σχινοχώρι (οδό που συνδέει την Α’ επαρχιακή οδό Αργους-Στέρνας με τον οικισμό
Σχινοχωρίου)».
ΘΕΜΑ 3 ο : «Περί αποδοχής παραχώρησης σε κοινή χρήση ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου
εντός σχεδίου πόλης Αργους Ο.Τ.70, επί δημοτικής οδού Παπαοικονόμου, Δήμου Αργους
–Μυκηνών, σύμφωνα με την αίτηση της Ι.ΡΕΣΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΒΕ».
ΘΕΜΑ 4 ο : «Νέα έγκριση προσωρινής κυκλοφοριακής σύνδεσης και διατήρηση πεζοδρομίου για
πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας ΚΑΡΔΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με το εθνικό δίκτυο (Ε.Ο.-70 ΑΡΓΟΥΣ-
ΝΑΥΠΛΙΟΥ-Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ) εντός σχεδίου πόλης Αργους και ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ προηγούμενης έγκρισης
(με αριθ. 277/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)».
ΘΕΜΑ 5 ο : «Προσωρινή έγκριση ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ σε γεωτεμάχιο με υπάρχον κτίριο, για τη
δραστηριότητα « ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» του ΜΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ιδιοκτησίας
Κασκαρέλλη Παναγιώτη, εκτός σχεδίου, θέση «ΛΕΙΒΑΔΙΑ» Αργους του Δήμου Αργους-Μυκηνών και
επί αγροτικής οδού».
ΘΕΜΑ 6 ο : «Επί του Ενημερωτικού Σημειώματος της Δ/νσης Δόμησης, Περ/ντος Καθ/τας &
Πρασίνου-Τμήματος Πρασίνου & Αγροτικής Παραγωγής με αριθ.12087/04.08.2021 για την υλοτομία
πλατάνου προσβεβλημένου από τον μύκητα Ceratocystis platani, που φύεται επί της πλατείας στην
Κοινότητα Κεφαλοβρύσου»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών