Στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού από Ένταλμα Προπληρωμής αριθμ. 1367
έτους 2021»
2] Περί απαλλαγής υπολόγου εντάλματος Προπληρωμής.
3] Οροι προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει αίθουσα γυμναστηρίου με
όργανα.
4 ] Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού Νο1 και Νο2 και Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του
έργου << Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Αργους-Μυκηνών και των Νομικών Προσώπων
του >> ομάδα Γ- ( Λιπαντικά ).
5] Εγκριση του υπ ́αριθμ. 12024/03-08-2021 πίνακα εξόδων και αμοιβής της Δικηγόρου Μπουκάρα Θεοδώρας του
Χρήστου.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών