Στις 16 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 11:30 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, μέσω τηλεφώνου ή email, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ


- ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 και 426/13-11- 2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με το παρακάτω θέμα:

Υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) του Δήμου Άργους - Μυκηνών για την
Ίδρυση και Λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2Α
«Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική
ενσωμάτωση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020 και της
Πρόσκλησης με κωδικό ΠΕΛ106 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4884, Έκδοση: 1/0) – εισηγητής ο κ. Β.
Τζαβέλλας.
Ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα συνίσταται στο ότι θα πρέπει
να υποβληθεί η πιο πάνω πρόταση μέχρι της 17-9-2021 και ως εκ τούτου δεν
υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να συζητηθεί το εν λόγω θέμα σε τακτική συνεδρίαση
του σώματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος