Στις 16 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 09:00 π.μ εως 10:00  π.μ.) ( λόγω ότι την 17-09-2021 λήγει η σύμβαση 13 εργατών καθαριότητας και δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.4821/2021 αυτή μπορεί να παραταθεί έως 30-09-2021,δεν

υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να συζητηθεί αυτό σε τακτική συνεδρίαση,) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με το παρακάτω θέμα:
1] Περί παράτασης της απασχόλησης ( 13 ) δέκα τριών εργατών καθαριότητας ,λόγω Covid-19 ,έως και την
30-09-2021.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών