Στις 20 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ

55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί τροποποίησης Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αργους-Μυκηνών.

2] Ορισμός υπολόγου – διαχειριστή για το έργο 2018ΣΕ15510056 «Για την Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων
υποδομών σε παραλίες του Δήμου Άργους-Μυκηνών για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων
με περιορισμένη κινητικότητα, ποσού 239.518,80 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%» της
ΣΑΕ-1551.
3] Περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών σε υπόθεση Αγωγής σύμφωνα με το
υπ ́αριθμ. 6897/10-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων και Μελετών του Δήμου μας ,των Θεόδωρου
Μποζιονέλου κ.λ.π κατά του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
4] Περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών για να Γνωμοδοτήσει επί αιτήματος
αποζημίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Ανδρέα Μπόμπου, λόγω καταστροφής δέντρων εξ αιτίας πυρκαγιάς που
προκλήθηκε την 27-06-2019.

.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών