Στις 25 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 13:45 έως 14:45 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5- 2020, 426/13-11-2020 και 60/13-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2021
– εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί εγκρίσεως της Γ ́ 2021 τριμηνιαίας έκθεσης απολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 9 του
άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - εισηγητής ο κ. Γ.
Αθανασόπουλος.
3. Καθορισμός αποζημίωσης και έγκριση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης Ληξιάρχου
στη Δημοτική Ενότητα Αχλαδοκάμπου - εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.
4. Περί εγκρίσεως του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας
Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με κωδική
ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» - εισηγητής ο κ. Χ. Πετσέλης.
5. Περί κατεδαφίσεως επικίνδυνου και ετοιμόρροπου κτίσματος που βρίσκεται επί της οδού
Πάροδος Ηρακλέους αριθ. 56 στο Άργος - εισηγήτρια η κ. Α. Κωτσοβού.
6. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Επισκευή, συντήρηση σχολικών
κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Άργους – Μυκηνών, β)Οδοποιία
Κοινότητας Αχλαδοκάμπου και γ)Οδοποιία Κοινότητας Κεφαλοβρύσου 2020 - εισηγητής ο
κ. Κ. Μπέγκος.
7. Περί εγκρίσεως αιτήσεων αποφοίτων ΙΕΚ της ειδικότητας Βοηθού Βρεφονηπιοκόμων για
την πραγματοποίηση 6μηνης Πρακτικής άσκησης στον 2ο Παιδικό Σταθμό της Δ/νσης
Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών - εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
8. Περί εγκρίσεως Πρακτικού Νο 3 της Ειδικής Επιτροπής για νέες εγγραφές νηπίων στους
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους - Μυκηνών για το σχολικό έτος 2021-2022 -
εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
9. Περί διαμορφώσεως τιμών και εκπτώσεων επί των ορισθέντων λόγω Covid-19 διδάκτρων
στο Τμήμα Ωδείου του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Λ. Λημνιούδη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος