Στις 02 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ

55/11-3-2020 τεύχος
Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί Τροποποίησης-Αναμόρφωσης Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Αργους-Μυκηνών έτους 2021.
2] Περί 4
ης Αναμόρφωσης- Τροποποίησης Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2021, Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Μέριμνα
και Αθλητισμός Δήμου Αργους-Μυκηνών.
3] Περί διάλυσης της σύμβασης ( 20SYMV007277009/09-09-2020 ) του έργου << Μουσικό Σχολείο Αργολίδας >>.
4] Έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο 1 (Αποσφράγιση υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική
προσφορά» και Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) της προμήθειας «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων
Μαγνητικής Επαγωγής για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού Δήμου Άργους-Μυκηνών»
5] Περί αποδοχής η μη της από 20-10-2021 Γνωμοδότησης της Δικηγόρου κας Τσαρούμη Χρυσαυγής, σε υπόθεση
αποζημίωσης τροχαίου ατυχήματος του Σέρρου Σωτηρίου.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών