Στις 08 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως  11:00 π.μ.) (Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή υπάρχει άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη για αποκατάσταση εκτεταμένων ζημιών που εμφανίστηκαν στην στέγη του κτιρίου στο οποίο

στεγάζονται και λειτουργούν τα 1ο & 7ο Δημοτικά Σχολεία Άργους (Καποδιστριακό κτίριο) και ιδιαίτερα λόγω της κατάρρευσης κεραμιδιών και σοφάδων περιμετρικά
του χώρου του κτιρίου. Σύμφωνα με τα παραπάνω και μετά από αυτοψία κλιμακίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων &
Μελετών είναι ανάγκη να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές και να γίνει άμεση επισκευή και αποκατάσταση της
στέγης του κτιρίου, προκειμένου αφενός να είναι δυνατή η χρήση και λειτουργία του κτιρίου και αφετέρου για να μην
κινδυνεύσουν μαθητές, εργαζόμενοι και εκπαιδευτικό προσωπικό ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της
ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,
με το παρακάτω θέμα:
1] Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών, επιλογή τρόπου ανάθεσης, κατάρτιση και έγκριση των όρων
διαπραγμάτευσης, πρόσκληση εργοληπτών και ορισμός μελών της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση
του έργου «Αποκατάσταση στέγης κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους»

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών