Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ , (μέσω τηλεφώνου από 09:30 εως 10:30) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020

τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο
: «Παράταση ή μη ωραρίου λειτουργίας μουσικής καταστήματος στο Κιβέρι Αργους,
του Ιωάννη Αντ.Λυμπέρη μετά το από 19/10/2021 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικής
Ανάπτυξης , Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου
Αργους –Μυκηνών».
ΘΕΜΑ 2ο : Παράταση ή μη ωραρίου λειτουργίας μουσικής καταστήματος στο Κεφαλάρι
Αργους, της εταιρίας «ΚΑΖΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΨΑΡΟΥΛΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» μετά το
από 18/10/2021 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης , Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών & Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αργους –Μυκηνών».
ΘΕΜΑ 3
ο
: Επί του υπ’ αριθ. 16098/20.10.2021 εγγράφου της Δ/νσης Δόμησης, Περ/ντος Καθ/τας &
Πρασίνου- Τμήματος Δόμησης, του Δήμου Αργους –Μυκηνών, περί άρσης ρυμοτομικής
απαλλοτρίωσης , επί αιτήσεως των κ.κ. Γ.Κιντή, Θ.Κιντή και Ηλία Κιντή».
ΘΕΜΑ 4ο

: «Προσωρινή έγκριση ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ σε γήπεδο με υπάρχον κτίριο, με
δραστηριότητα « ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» του
Ρουτσόπουλου Περικλή του Γεωργίου, εκτός του σχεδίου πόλεως Νέας Κίου, θέση «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» του Δήμου Αργους-Μυκηνών και επί δημοτικής οδού».
ΘΕΜΑ 5ο
: «Επί του από 14/10/2021 Ενημερωτικού Σημειώματος της Δ/νσης Δόμησης, Περ/ντος
Καθ/τας & Πρασίνου-Τμήματος Πρασίνου & Αγροτικής Παραγωγής, περί
κοπής δύο (2) πεύκων μπροστά από την οικία του κ. Σιαχάμη Νικολάου στην Κοινότητα Νέας Κίου».
ΘΕΜΑ 6ο

: ««Νέα έγκριση προσωρινής κυκλοφοριακής σύνδεσης και διατήρηση πεζοδρομίου για

πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας ΚΑΡΔΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με το εθνικό δίκτυο (Ε.Ο.-70 ΑΡΓΟΥΣ-
ΝΑΥΠΛΙΟΥ-Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ) εντός σχεδίου πόλης Αργους και ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ προηγούμενης έγκρισης

(με αριθ. 171/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών