Στις 22 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος


Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί Τροποποίησης –Αναμόρφωσης Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο 2 (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών Προσφορών) της
προμήθειας "Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Μαγνητικής Επαγωγής για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του
Δημοτικού Οδοφωτισμού Δήμου Άργους-Μυκηνών".
3] Περί αποδοχής η μη της Γνωμοδότησης της Δικηγόρου κας Τσαρούμη Χρυσαυγής ,επί της 62/2021
απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου σε υπόθεση Θ. Αποστολόπουλου κ.λ.π.
4] Επί της από 16-11-2021 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας που αφορά εξέταση
αίτησης του κ. Ελευθερίου Συγίζη του Γεωργίου για αποζημίωση β σε ζημιές σε όχημα.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών