Στις 24 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13:45 έως 15:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω τηςπλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ

55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5- 2020, 426/13-11-2020 και 60/13-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2021
– εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί κατανομής ποσού 101.760,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Σχολικές
Επιτροπές του Δήμου Άργους – Μυκηνών για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων –
εισηγητής ο κ. Ν. Γκαβούνος.
3. Περί χορηγήσεως αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών –
εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Περί εγκρίσεως νέου Κανονισμού Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. – εισηγητής ο κ. Ι.
Καχριμάνης.
5. Περί εγκρίσεως νέου Κανονισμού Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. – εισηγητής ο κ. Ι.
Καχριμάνης.
6. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού
έτους 2022 – 2023 (σχετ. τα υπ’ αριθ. πρωτ. 3891/9-11-2021 και 4016/17-11-2021 έγγραφα
της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας) – εισηγητής ο κ. Ν. Γκαβούνος.
7. Περί προσωρινής εγκρίσεως ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ σε γήπεδο με υπάρχον κτίριο, με
δραστηριότητα «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» του
Ρουτσόπουλου Περικλή του Γεωργίου, εκτός του σχεδίου πόλεως Νέας Κίου, θέση «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» του Δήμου Άργους - Μυκηνών και επί δημοτικής οδού – εισηγήτρια η
κ. Μ. Λαθουράκη.
8. Νέα έγκριση προσωρινής κυκλοφοριακής σύνδεσης και διατήρησης πεζοδρομίου για
πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας ΚΑΡΔΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με το εθνικό δίκτυο (Ε.Ο.-70
ΑΡΓΟΥΣ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ-Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ) εντός σχεδίου πόλης Άργους και ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
προηγούμενης έγκρισης (με αριθ. 171/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) –
εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
9. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου» -
εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
10. Τοποθέτηση αγαλμάτων, μνημείων και σιντριβανιού στην Πλατεία Αγίου Πέτρου στο Άργος
- εισηγήτρια η κ. Β. Ρέντα.
11. Επί του υπ’ αριθ. 16098/20.10.2021 εγγράφου της Δ/νσης Δόμησης, Περ/ντος Καθ/τας &
Πρασίνου - Τμήματος Δόμησης του Δήμου Άργους – Μυκηνών, περί άρσης ρυμοτομικής
απαλλοτρίωσης, επί αιτήσεως των κ.κ. Γ.Κιντή, Θ.Κιντή και Ηλία Κιντή – εισηγήτρια η κ. Α.
Κοτσοβού.
12. Επί του από 14/10/2021 Ενημερωτικού Σημειώματος της Δ/νσης Δόμησης, Περ/ντος
Καθ/τας & Πρασίνου - Τμήματος Πρασίνου & Αγροτικής Παραγωγής, περί
κοπής δύο (2) πεύκων μπροστά από την οικία του κ. Σιαχάμη Νικολάου στην Κοινότητα
Νέας Κιου – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
13. Περί εγκρίσεως Πρακτικού Νο 4 της Ειδικής Επιτροπής για εγγραφές – διαγραφές
νηπίων/βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους - Μυκηνών για το σχολικό
έτος 2021-2022 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

14. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
15. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
16. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Διαχείρισης Απορριμμάτων - εισηγητής ο κ. Κ.
Μπέγκος.
17. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Κυκλοφοριακού και Συγκοινωνιών - εισηγητής ο κ. Κ.
Μπέγκος.
18. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Αγροτικών και Κτηνοτροφικών θεμάτων - εισηγητής ο κ.
Κ. Μπέγκος.
19. Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - εισηγητής ο κ. Κ.
Μπέγκος.
20. Περί ορισμού μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος και
21. Περί: α)Ανακλήσεως της υπ’ αριθ. 193/2021 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, η
οποία αφορούσε τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:
«Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και την
έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
πιο πάνω Ν.Π.Δ.Δ. και β)Λήψη νέας αποφάσεως για τον ορισμό του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έκδοσης διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του πιο πάνω Ν.Π.Δ.Δ. -- εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος