Στις 30 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ

(ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος
Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2020
ΔήμουΑργους-Μυκηνών.
2] Περί Απαλλαγής υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής ( Προέδρων Τ.Κ.) για το έτος 2020.
3] Περί Διαγραφής τελών κοινοχρήστου χώρου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα ,λόγω πανδημίας και συγκεκριμένα
για κοινόχρηστο εξωτερικό χώρου Παιδότοπου.
4] Επί της έγκρισης της υπ’ αριθ.60/2021 τεχνικής μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου
Άργους-Μυκηνών, με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ», προυπολ.
819.899,10 ευρώ.
5] Επί της έγκρισης της υπ’ αριθ.66/2021 τεχνικής μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου
Άργους-Μυκηνών, με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ»,
προυπολ. 1.717.273,33 ευρώ.
6] Επί της υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» στον Άξονα
Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», στη
Δράση 6 ε.ΒΑΑ.2 «Δράσεις αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος» σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 311837/29-09-
2021 Πρόσκληση (ΚΠ: ΒΑΑ13) των έργων:
Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ.αρ. 60/2021 μελέτη της
Δ/νσης Τεχνικών έργων και μελετών, προυπολ. 819.899,10 ευρώ.
Β. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ, σύμφωνα με την υπ.αρ.
66/2021 μελέτη Δ/νσης Τεχνικών έργων και μελετών, προυπολ. 1.717.273,33 ευρώ.
7] Επί της Εισήγησης για Έγκριση του 1ου ΑΠΕ ,του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
του έργου << Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Απορριμμάτων >> και παράταση
προθεσμίας κατά ( 90 ) ημερολογιακών ημερών.
8] Περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών , προκειμένου να εκπροσωπήσει την
Κοινότητα Κεφαλοβρύσου ,Φρουσιούνας του Δήμου Αργους-Μυκηνών ενώπιον της ειδικής επιτροπής εξέτασης
ενστάσεων την 07-12-2021 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
9] Περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών , προκειμένου να εκπροσωπήσει την
Κοινότητα Αχλαδοκάμπου του Δήμου Αργους-Μυκηνών ενώπιον της ειδικής επιτροπής εξέτασης ενστάσεων
την 14-12-2021 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
10] Επαναϋποβολή θέματος περί αποδοχής η μη της Γνωμοδότησης της Δικηγόρου κας Τσαρούμη Χρυσαυγής
,επί της 62/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου σε υπόθεση Θ. Αποστολόπουλου κ.λ.π.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών