Ο  Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών,
Έχοντας υπόψη:1.Τις διατάξεις  του άρθρου 58 του Ν.3852/2010  « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» [ ΦΕΚ 87 Α΄], όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 203 του ν.4555/2018 και του άρθρου 59 του ιδίου νόμου,
2.Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 και του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 [ ΦΕΚ 143Α/28.06.2007], «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
3.Τις διατάξεις  του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 [ ΦΕΚ133Α/17-7-2018] ,  
4.Τις  διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4674/2020[ ΦΕΚ 53Α/2020],
5.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.5056/2023[ ΦΕΚ163Α],
6.Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους-Μυκηνών εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.
3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες , βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων και συνενωμένων
Δήμων, έχουν ορισθεί επτά [7] Αντιδήμαρχοι, οπότε συνιστώνται θέσεις  Ειδικών Συμβούλων ή
Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού  επτά [7], ίσου με τον
αριθμό των  Αντιδημάρχων του Δήμου,
7.Την υπ’αριθ. 1333/110822/27.12.2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,
8.Την υπ’αριθ. 138/19.01.2024 απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων ,
9.Τον ΟΕΥ του Δήμου Άργους-Μυκηνών [ΦΕΚ3022Β/1.9.2017] & [ΦΕΚ632Β/27.02.2019/ΦΕΚ 1951Β/30.05.2019] μερική τροποποίηση,
10.Την  ανάγκη υποστήριξης του έργου του Δημάρχου,
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΌτι προτίθεται να προσλάβει :
-    έναν [1] Ειδικό  Συνεργάτη,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει την θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και ο οποίος θα τον συνεπικουρεί στο έργο του και ειδικότερα θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά σε Νομικά Θέματα,
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα εξής  προσόντα:


o     Απαιτούμενα Προσόντα:
-Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους  πρώτου μέρους του ν.3584/2007 [άρθ. 11 έως και 17] δηλαδή:
-Να έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις διορισμού [άρθρο 11 Ν.3584/2007],
-Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση [άρθρο 12 Ν.3584/2007],
-Να έχουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας διορισμού [άρθρο 13 Ν.3584/2007],
-Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν [άρθρο 14 Ν.3484/2007],
-Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές [άρθρο 15 Ν.3584/2007],
-Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση [άρθρο 16 Ν.3584/2007],
-Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους [ άρθρο 17 Ν.3584/2007],
-Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής ή διπλώματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή άλλου ισότιμου τίτλου αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής
-Να είναι εγγεγραμμένα μέλη στο Μητρώο  του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου,Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
    -Να διαθέτουν ανάλογη εμπειρία, σε αντίστοιχα θέματα ΟΤΑ η οποία δύναται να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα του προσλαμβανομένου, ως επαγγελματία ειδικής εμπειρίας.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
* για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
* για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1.Αίτηση υποψηφιότητας
2.Βιογραφικό σημείωμα
3.Αντίγραφα τίτλων σπουδών
4.Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας5.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν.3584/2007,
6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται στο πρόσωπό τους τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 [ άρθρα 11 έως και 17],
7.Αποδεικτικά εμπειρίαςΗ πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση διά του τύπου, με απόφαση Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του θεωρεί κατάλληλο.
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Τα καθήκοντά του και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του ορίζονται στο άρθρο 163 του Ν.3584/2007, ως ισχύει.
Η ανακοίνωση αυτή να αναρτηθεί  στο κατάστημα της έδρας του Δήμου Άργους-Μυκηνών  και να δημοσιευθεί σε μία [1] ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον ενεργούντα την ανάρτηση και δύο[2] ακόμη υπαλλήλους του Δήμου Άργους-Μυκηνών.
Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτουμένων δικαιολογητικών, μπορεί να γίνει είτε στο Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας [Πρωτόκολλο] του Τμήματος Διοίκησης της Δ/νσης Δ/σης, Προγρ., Οργ. & Πληρ. του Δήμου Άργους-Μυκηνών, Ταχ. Δ/νση Καποδιστρίου 9-11, ΤΚ 21232, Αργος είτε μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά,  με την ένδειξη « ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. 3093/20.02.2024 ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ», εντός προθεσμίας επτά [7] ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Άργους - Μυκηνών και στο δικτυακό του τόπο (www.newargos.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Επίσης μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες στο τηλέφωνο 27513 60043, 2751360071 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.                                                                                                                                              

Ο  Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών
                                                                 Ιωάννης Δ. Μαλτέζος

Οδηγίες προστασίας για ασφαλή μετακίνηση κατά τη χειμερινή περίοδο

Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Θερμές Εργασίες |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Barbecue |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Αγροτικές Εργασίες |

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

 

 

bannerDOA

Αναζήτηση

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Δήμου Άργους - Μυκηνών
KaPa Data Consulting
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 2106855245
email: info@kapaconsulting.gr
Κερκύρας 2, Μελίσσια Αττικής

Επιτροπή Ισότητας

epitropi-isotita

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000
dimos@argos.gr


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner