Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο)  στις 19 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, σε τακτική συνεδρίαση του

Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

                Νομικά Πρόσωπα,  Επιχειρήσεις και Επιτροπές:
1.    Καθορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ».
2.    Καθορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών με το διακριτικό τίτλο: «ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ».
3.    «Καθορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης».
4.    Καθορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
5.    Καθορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
6.    Καθορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΡΓΩ Τουριστική - Αναπτυξιακή Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Άργους- Μυκηνών» και διακριτικό τίτλο «ΑΡΓΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ».
                     
         Επιτροπές εκ του Νόμου:
7.    Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
8.    Συγκρότηση - Εκλογή Επιτροπής Διαβούλευσης.
9.    Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών.
10.    Ορισμός τεσσάρων Δημοτικών Συμβούλων ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου (τρεις από την πλειοψηφία και έναν από την μειοψηφία) στο διαδημοτικού χαρακτήρα Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου σύμφωνα με το άρθρο 244 ΚΔΚ (Ν.3463/2006).
11.    Συμπλήρωση Διαχειριστικής Επιτροπής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νέας Κίου με δύο δημοτικούς συμβούλους, όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 988-31/8/2002.
12.    Περί ορισμού: α)Δύο Δημοτικών Συμβούλων προκειμένου να συντάξουν την βεβαίωση καλής εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών μέχρι 2.934,70 € συν Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 64 του Π.Δ. 28/80, όπως αυτές ισχύουν και β)ένα Δημοτικό Σύμβουλο ο οποίος θα συμμετάσχει στην επιτροπή παραλαβής της παροχής των υπηρεσιών πάνω από 2.934,70 € συν Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 63 του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος, για το υπόλοιπο τρέχοντος έτους 2014 (κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με το Ν. 4024/2011).

              Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου:
13.    Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς.
14.    Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης.
15.    Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Διαχείρισης Απορριμμάτων.
16.    Περί συγκροτήσεως της Επιτροπής Κυκλοφοριακού και Συγκοινωνιών.

             Οικονομικά Θέματα:
17.    Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2014.
18.    Επί της υπ’ αριθ. 158/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους – Μυκηνών, με την οποία εγκρίνεται η Α΄ τριμηνιαία έκθεση απολογισμού έτους 2014, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.
19.    Επί της υπ’ αριθ. 211/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους – Μυκηνών, με την οποία εγκρίνεται η Β΄ τριμηνιαία έκθεση απολογισμού έτους 2014, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.
20.    Επί του από 30-5-2014 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ενοικίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα».
21.    Επί του από 3-9-2014 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών ύδρευσης – παραβάσεων Κ.Ο.Κ.».
22.    Επί του από 28-4-2014 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος».

           Τεχνικά Θέματα:
23.    Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση φωτισμού δρόμου Κεφαλαρίου».
24.    Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Δ.Ε. Αλέας 2014»
25.    Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μικρά τεχνικά έργα στην Δ.Ε. Ν. Κίου».
26.    Περί εγκρίσεως 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου».
27.    Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Άργους 2014».
28.    Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Νέας Κίου 2014».
29.    Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (τακτοποιητικού) και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου».
30.    Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Ξενώνα Αχλαδοκάμπου».
31.    Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών σε δημοτικά κτήρια».
32.    Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση προσβάσεων ιδιοκτησιών».
33.    Περί εκτελέσεως του έργου: «Περίφραξη Δημοτικού Γηπέδου επί της Ε.Ο. Άργους – Καρυάς» κ.λ.π.
34.    Περί εκτελέσεως του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Σκαφιδακίου» κ.λ.π.
35.    Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Άργους – Μυκηνών, για την πράξη με τίτλο: «Γήπεδο Φιχτίων Δήμου Άργους Μυκηνών – Συνθετικός χλοοτάπητας».
36.    Υποβολή Ερωτήματος για αλλαγή χρήσης και εργασίες σε ρυμοτομούμενο κτίσμα ιδιοκτησίας Κοτσοβού Ευαγγέλου του Αναστασίου που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Γενναίου Κολοκοτρώνη και Ηφαίστου (σχετ. η υπ’ αριθ. 49/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
          Θέματα Δ/νσης Παιδικών Σταθμών:
37.    Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών, ύστερα από την με αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/125/17478/11-8-2014 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄).
38.    Αποτελέσματα εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών για το σχολικό έτος 2014 – 2015.
39.    Διαγραφές από το Μητρώο νηπίων της Δ/νσης των Παιδικών Σταθμών, νηπίων   που συμπλήρωσαν την νόμιμη ηλικία για εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο (Ν. 3518/2006 άρθρο 73).
             
               Τρέχοντα Θέματα:
40.    Περί παραχώρησης της χρήσης στην Κ.Ε.Δ.Α.Μ. των υπ’ αριθ. ΚΗΙ 5409, ΚΗΙ 5427, ΚΗΙ 3922, ΚΗΟ 9791 και ΚΗΙ 5408 αυτοκινήτων για την λειτουργία του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» (άρθρο 259 παρ. 6 του Ν. 3463/2006).
41.    Διαγραφή επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς.
42.    Περί παραχώρησης κατά χρήση δύο αιθουσών του πρώην Δημοτικού Σχολείου «Λάλουκα» στο Παράρτημα Αργολίδας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
43.    Περί παραχώρησης χώρου στη Δημοτική Ενότητα Κουτσοποδίου για την στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Κουτσοποδίου (σχετ. η υπ’ αριθ. 9η/2014 πράξη Διοικητικού Συμβουλίου Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας).
44.    Περί καθορισμού του ανώτατου χρηματικού  ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας  για  τους Αντιδημάρχους.
45.    Περί αποδοχής της υπ’ αριθ. 3200/12-8-2014 απόφασης ένταξης της πράξης «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Άργους - Μυκηνών» με κωδικό MIS 483011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
46.    Μετάβαση τριμελούς αντιπροσωπευτικής αποστολής του Δήμου στην αδελφοποιημένη πόλη Επισκοπή Κύπρου.
47.    Περί εκλογής αντιπροσώπων του Δήμου Άργους – Μυκηνών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Προστασία κατά τη διασταύρωση με χείμαρρο

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.