Στις 16 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.)  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος


Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Επέκταση δημοτικού φωτισμού –έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
2] Εγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού Νο 3 για την << Προμήθεια αστικού εξοπλισμού και οργάνων εκγύμνασης
εξωτερικού χώρου >> .
3] Κατάρτιση και έγκριση των τευχών και των όρων δημοπράτησης και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για την
ανάθεση του έργου: «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Λυρκείας 2021»
4] Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των «ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών» του
έργου «Οδοποιία Κοινότητας Κεφαλοβρύσου 2021»
5] Έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο1 για την ανάθεση του έργου «Οδοποιία Κοινότητας Αγίου Νικολάου»
6] Περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών ,σε υπόθεση αγωγής του κ. Ευάγγελου
Κιντή του Παναγιώτη και της Αναστασίας κάτοικο Αργους, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου
κατά Δήμου Αργους-Μυκηνών.
7] Περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών, προκειμένου να Γνωμοδοτήσει επί της
22-07-2021 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία << Π.Μιχαλάκης Ι.Κ.Ε >>.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών